Vertaalbureau  
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lusitaal Portugees Vertaalbureau (hierna aangeduid met ‘Lusitaal’) en een opdrachtgever waarop Lusitaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door Lusitaal uitdrukkelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lusitaal, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Lusitaal zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Lusitaal of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Lusitaal van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien Lusitaal voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien, kan Lusitaal na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen alsnog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. Lusitaal mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Lusitaal heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Lusitaal zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten
1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Lusitaal gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
3. Indien Lusitaal voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
1. Lusitaal is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
2. Lusitaal zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Lusitaal zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Lusitaal is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Lusitaal het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Lusitaal zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4. De opdrachtgever is gehouden om op verzoek een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking te stellen. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5. Lusitaal staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Lusitaal verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Lusitaal is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Lusitaal het auteursrecht op door Lusitaal vervaardigde vertalingen en andere teksten.
2. De opdrachtgever vrijwaart Lusitaal tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding
1. Lusitaal is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Lusitaal kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 – Reclames
1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Lusitaal te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
2. Indien de klacht gegrond is, zal Lusitaal het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Lusitaal redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
3. Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Lusitaal zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door Lusitaal van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat het vertaalbureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
4. Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering
1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Lusitaal is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Lusitaal is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.
4. Levering van gegevens via elektronische post (e-mail) wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling
1. Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Lusitaal kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
2. De prijs die Lusitaal voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Lusitaal is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Lusitaal tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Lusitaal bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
4. Het honorarium is exclusief BTW, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 kalenderdagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
7. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Lusitaal op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
1. Lusitaal is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Lusitaal toerekenbare tekortkoming. Lusitaal is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
2. De omvang van de aansprakelijkheid van Lusitaal is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de opdracht en zal nimmer meer bedragen dan de hoogte van de verzekeringsuitkering die wordt verkregen onder de dekking van de door Lusitaal afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
3. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Lusitaal van iedere aansprakelijkheid.
4. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letsel- en/of zaakschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5. Lusitaal is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Lusitaal is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Lusitaal geleverde bestanden of informatiedragers.
6. De opdrachtgever is verplicht Lusitaal te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde en meer in het algemeen uit welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Lusitaal bestaat.

Artikel 11 – Overmacht
1. Indien Lusitaal door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Lusitaal, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Lusitaal geen invloed kan uitoefenen.
2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Lusitaal opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lusitaal niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
3. Indien Lusitaal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Lusitaal gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Lusitaal is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter bij de Rechtbank te Breda.

Artikel 13 – Deponering en inschrijving
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant te Tilburg op 6 oktober 2005.
2. Lusitaal Portugees Vertaalbureau is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Brabant te Tilburg onder nummer 18078178.

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.